Regulamin programu

    Regulamin uczestnictwa w programie "Akademia el12 "

I.  Postanowienia ogólne        
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Programie "Akademia el12", nazywanym dalej Programem.
2. Organizatorem Programu "Akademia el12" jest Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Św. Anny 5 wpisane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154484.
3. Regulamin Programu „Akademia el12” zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie "Akademia el12", które Uczestnik akceptuje dokonując pierwszej elektronicznej rejestracji.
4. Niespełnianie przez Uczestnika Programu "Akademia el12" warunków niniejszego regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień, przysługujących mu z tytułu udziału w Programie „Akademia el12” .
II. Cel 
Główne cele Programu to: 
    podniesienie wiedzy w zakresie  produktów pojawiających się na runku i  nowych technologii,
    kontakt z Producentami sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego, 
    zwiększenie zainteresowania zawodem, wsparcie rzeczowe i finansowe Uczestnika,
    promowanie Organizatora,    

III. Uczestnicy
1.  W Programie  "Akademia el12" może wziąć udział uczeń szkoły, z którą Organizator podpisał umowę o współpracy, a ponadto uczy się w zawadzie technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, mechatronik, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych, teleinformatyk, elektromechanik, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter-elektronik, technik elektroniki medyczne oraz pochodnych  tych zawodów.        
2. Szkoła w porozumieniu z Organizatorem wyznacza Opiekuna Programu. Każdy Uczestnik Programu może zgłaszać swoje uwagi i  pytania  do wyznaczonego Opiekuna. 

IV. Zasady przystąpienia do  Programu
1.  Uczeń szkoły, o której mowa wyżej chcąc uzyskać status Uczestnika  dokonuje     rejestracji w formie elektronicznej na przygotowanym przez Organizatora formularzu. Przy rejestracji tworzy się indywidualne  konto uczestnika, które należy z początkiem  nowego roku szkolnego aktywować, potwierdzając aktualność danych rejestrowych.
2. Po elektronicznej rejestracji Organizator przesyła drogą pocztową pod wskazany  przez Uczestnika adres, kartę uczestnictwa oraz kod dostępu do indywidualnego konta Uczestnika.
3. Karta Uczestnictwa wraz z legitymacją szkolną  jest dokumentem identyfikującym uczestnika programu.

V. Nagrody
1.Nagrodą główną w Programie jest:
•    stypendium - przyznawane dla Uczestnika, który jest uczniem klasy od pierwszej do programowo przedostatniej i zgromadził największą liczbę punktów.  
•    nagroda rzeczowa  przyznawane dla Uczestnika, który jest uczniem klasy programowo ostatniej i zgromadził największą liczbę punktów.  
2.Organizator przyznaje nagrodę dla jednej ze szkół, która uczestniczyła w programie i uzyskał największej liczby punktów stanowiących sumę punktów wszystkich Uczestników Programu z danej szkoły.

VI. Zasady funkcjonowania Programu            
1. Organizator Programu przygotowuje i umieszcza na specjalnie do tego celu przygotowanej Platformie internetowej zadania do rozwiązania przez uczestników Programu. 
2. Przy każdym zadaniu umieszczana jest informacja o ilości punktów możliwych do zdobycia, terminie rozwiązania zadania oraz terminie przyznawania punktów. 
3. Aby zdobyć prawo do naliczenia punktów za wyznaczone zadanie, Uczestnik musi rozwiązać zadanie.
4. Organizator Programu po zweryfikowaniu poprawnych odpowiedzi przyznaje prawo     naliczenia punktów na indywidualne konto Uczestnika.
5. Organizator zastrzega możliwość przyznania prawa do naliczenia punktów  również z innego tytułu niż rozwiązanie zadania umieszczonego na Platformie internetowej. Informacja o tego rodzaju możliwości każdorazowo zostanie podana do wiadomości uczestników poprzez zamieszczenie na Platformie internetowej.    
6. Uczestnik Programu w terminie do 30 maja każdego roku zobowiązany jest do zgłoszenia się z kartą uczestnictwa oraz legitymacją szkolną  w najbliższym dla jego miejsca zamieszkania oddziale Organizatora celem aktywowania punktów.
7. Po okazaniu karty uczestnictwa wraz z  legitymacją szkolną  zostaną aktywowane    naliczone punkty. W momencie aktywacji punktów  wygasają roszczenia związane z naliczoną liczbą punktów        
8. Opiekun Programu zobowiązany jest zweryfikować poprawność danych zgłoszonych przez Uczestników oraz spełnienie przez nich warunków zawartych w Regulaminie. Po przeprowadzeniu weryfikacji Opiekun w terminie do dnia 05 czerwca każdego roku przesyła do Organizatora zestawienie 5 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów wśród  uczniów klasy od pierwszej do przedostatniej programowo oraz 5 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów wśród  uczniów klasy ostatniej programowo. 
9. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników,  którzy znaleźli się na w/w  listach  o przyznaniu stypendium/nagrody rzeczowej decydować będzie aktywność w Programie tj. częstotliwość rozwiązywania zadań. Jeżeli  kryterium o którym mowa wyżej nie wyłoni zwycięzców decydujące znaczenie będzie miała średnia ocen w I semestrze bieżącego roku szkolnego. 
10. Ostateczne wersje list  5 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów wśród  uczniów klasy od pierwszej do przedostatniej programowo oraz 5 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów wśród  uczniów klasy ostatniej programowo oraz postanowienie o wyłonieniu  zwycięzców opublikowane zostanie na stronie internetowej do dnia 10 czerwca. 
            
VII. Warunki przyznawania nagród 
1. Nagrodą główną w Programie jest:
•    stypendium - przyznawane dla Uczestnika, który jest uczniem klasy od pierwszej do programowo przedostatniej i zgromadził największą liczbę punktów.  
•    nagroda rzeczowa przyznawane dla Uczestnika, który jest uczniem klasy programowo najwyższej i zgromadził największą liczbę punktów.  
2. Stypendium przyznawane jest Uczestnikowi, który w następnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę w jednym z zawodów wskazanych w punkcie III ust. 1 niniejszego regulaminu, i zgromadził  największą liczbę punktów.
3.  Stypendium będzie przydzielone jednemu Uczestnikowi każdej ze szkół mającej podpisaną umowę z Organizatorem.
4. Nagroda roczna  będzie przydzielone jednemu Uczestnikowi każdej ze szkół mającej     podpisaną umowę z Organizatorem.
5. Stypendium  będzie wypłacane w  kwocie 250,00zł. netto miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego przelewem na konto bankowe.
6. Nagroda rzeczowa ma charakter jednorazowy i zostanie wręczona na czerwcowej uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
7. Nagroda rzeczowa będzie przyznawana jednemu Uczestnikowi każdej ze szkół mającej podpisaną umowę z Organizatorem.
8. Organizator przewiduje dla pozostałych Uczestników dodatkowe nagrody w trakcie     trwania Programu.
9.Organizator przyznaje nagrodę dla jednej ze szkół, która uczestniczyła w programie. Warunkiem otrzymania nagrody jest zebranie największej liczby punktów stanowiących sumę punktów wszystkich Uczestników Programu z danej szkoły. Zwycięska szkoła zostanie ogłoszona na stronie internetowej programu do dnia 15 czerwca. Nagroda dla szkoły będzie przyznana jednorazowo na koniec danego roku szkolnego. 
    
VIII. Utrata prawa do stypendium
1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium na warunkach określonych niniejszym Regulaminem w przypadku: 
•    przerwania nauki w szkole, z którą Organizator podpisał umowę o współpracy
•    przerwania nauki w zawodzie wymienionym w punkcie III ust. 1 niniejszego regulaminu 
•    otrzymania oceny niedostatecznej w  pierwszym semestrze roku szkolnego, w    którym pobiera stypendium.
2. W przypadku, gdy  zwycięzca   w trakcie pobierania stypendium utraci prawo do jego otrzymywania, prawo to uzyskuje uczestnik, który uzyskał drugą pozycję na liście i spełnia warunki określone w Regulaminie. 
3. Opiekun programu zobowiązany jest poinformować organizatora w terminie do 7 dni o okolicznościach uzasadniających utratę stypendium. 
    
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu. Wszystkie zmiany Organizator ogłosi na stronie internetowej i na platformie Programu "Akademia el12".
2. Program obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w każdym czasie  po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o zakończeniu Programu bez podania przyczyny. 
3. Zakończenie Programu nie będzie miało wpływu na  przyznane już prawo do stypendium.
4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły, która  podpisała z Organizatorem umowę o współpracy oraz na platformie internetowej "Akademia el12".